machinetotal.com

KVKK Aydınlatma Metni


 

SATICI ÜYELİK BAŞVURUSU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

                                                                                                                                     

Veri sorumlusu sıfatına sahip Tepzone Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi (bundan sonra kısaca “Tepzone” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Tepzone tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

1- Kişisel Veri Nedir?

KVKK’da kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre gerçek bir kişiye ait olmak kaydıyla, isim, telefon numarası, e-posta adresi, T.C Kimlik numarası gibi bilgiler kişisel veri kapsamındadır.

 

2-  Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

 

Veri Kategorisi

Kapsam

Kimlik Bilgisi

T.C kimlik numarası, Vergi Kimlik numarası, ad, soyad, unvan

İletişim Bilgisi

Adres, e-posta, telefon numarası, KEP adresi

Finans Bilgileri

IBAN, Banka bilgileri, hesap bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri,

İşlem Güvenliği Bilgileri

İnternet giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı ve şifre bilgisi, IP adres bilgisi, cihaz bilgisi

Müşteri İşlem Bilgileri

Sipariş, fatura bilgileri, teslimat bilgisi

İşitsel Kayıt ve Görüşme Kaydı Bilgileri

Platform üzerinden yapılacak olan görüşmelere ilişkin kayıtlar ve çağrı merkezi ile görüşmeniz halinde ses kaydı bilgisi

 

3- Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Veri Kategorisi

Toplama Yöntemi

Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi

Sözleşme süreci ve başvuru formu, Platform üzerinden bizzat yapacağınız güncellemeler ile kamu kurumlarından elektronik ya da fiziksel ortamda

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Finans Bilgileri

Sözleşme süreci ve başvuru formu, Platform üzerinden bizzat yapacağınız güncellemeler ile fiziki ve elektronik ortamda,

Platform üzerinden yapılan işlemlerin analiz edilmesi suretiyle otomatik olarak.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

İşlem Güvenliği Bilgileri

Mobil uygulama ya da internet sitesi yoluyla elektronik ortamda otomatik olarak

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Müşteri İşlem Bilgileri

İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan işlemler aracılığı ile elektronik ortamda otomatik olarak

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 

İşitsel Kayıt ve Görüşme Kaydı Bilgileri

Mobil uygulama ya da internet sitesi ve çağrı merkezi yoluyla elektronik ortamda otomatik olarak

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

3- Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları Nedir?

 

Veri Kategorisi

İşleme Amacı

Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Sözleşmenin yetkili kişi tarafından imzalandığının tespiti

Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

Platform üzerinden ürün satışının ve teslimat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi

İşlem güvenliğinin sağlanması

Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

Finans Bilgileri

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

Platform üzerinden ürün satışının ve teslimat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi

İşlem güvenliğinin sağlanması

Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşlem Güvenliği Bilgileri

Bilgi güvenliğinin sağlanması,

Operasyon güvenliğinin sağlanması,

Mevzuata uyumun sağlanması,

Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Müşteri İşlem Bilgileri

Sözleşmenin kurulması ve ifası

Sözleşmenin yetkili kişi tarafından imzalandığının tespiti

Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi

Platform üzerinden ürün satışının ve teslimat süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi

İşlem güvenliğinin sağlanması

Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

İşitsel Kayıt ve Görüşme Kaydı Bilgileri

Kullanıcı memnuniyetini sağlamak

Müşteri deneyimini artırmak

İletişim faaliyetlerini yürütmek

Yardım ve destek taleplerini karşılamak

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 

4- Kişisel Verileriniz Üçüncü Kişilerle Paylaşılıyor Mu?

Kişisel verileriniz, pazaryeri operasyonun yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, satışını yaptığınız ürünlere yönelik olarak satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere ve işbu aydınlatma metninin üçüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerekli olduğu ölçüde yurtiçinde bulunan iştiraklerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, anlaşmalı olduğumuz bankalara ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Aynı zamanda yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla, taleple sınırlı olarak kişisel verileriniz paylaşılabilmektedir.

 

5- KVKK Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md 11 uyarınca;

  kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,

  düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve kişisel verilerinizin aktarıldığı kişilere silme ve yok etme işlemlerinin bildirilmesini isteme,

  işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için adres Zekeriyaköy Mah. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Cad. 73 (Apt) No: 2ar İç Kapı No: 17 Sarıyer/İstanbul  adresidir. Başvurunuzda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;

 

●  Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

  Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

  Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

  Talep konusu

  Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.