machinetotal.com

SİTE GENEL KULLANIM ŞARTLARI

 VE 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

22.05.2024

İşbu Site Genel Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin, Tepzone Teknoloji Ticaret Anonim Şirketi’nin (bundan sonra kısaca “Tepzone” veya “MachineTotal.com” olarak anılacaktır) sahibi olduğu ve yönettiği MachineTotal.com’da yer alan hizmetlerden faydalanmak ve yararlanmak için tabi olacağı genel şartları düzenlemektedir.

 

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, MachineTotal.com’un yönetmekte olduğu elektronik ticaret platformuna Üye’nin üye olmasına ve MachineTotal.com’da yer alan hizmetlerden ( Üye’nin faydalanmak istediği hizmetlerin ayrıca bir üyelik sözleşmesi gerektirmesi hali saklı kalmak kaydıyla)  faydalanmasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesidir.

 

2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

MachineTotal.com, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkına Kanun uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcı olup, Platform’da yer alan herhangi bir ürünün veya hizmetin sağlayıcısı/satıcısı konumunda değildir.

 

3. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. MachineTotal.com, Platform’da yer alan ürün ve hizmetler ve koşullar üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3.2. MachineTotal.com, Üye’nin üyeliğinin devamını ek bilgi ve belge teminine bağlayabilir. Bu durumda Üye, MachineTotal.com’un talep ettiği bilgi ve belgeleri sunana kadar Üye’nin Hizmetlerden faydalanmasını geçici veya kalıcı olarak durdurabilir. 

3.3. Üye, Platform’u kullanmak için oluşturacağı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden münhasıran sorumlu olup, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen tüm eylemler Üye tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilir.

3.4. Üye, Platform’a zarar verecek her türlü eylemden kaçınmakla yükümlü olup, Platform’a sağlayacağı içeriklerin, Platform’a zarar verebilecek yazılım, lisanssız ürün, virüs vb. zararlı teknoloji içermeyeceğini, Platform’un güvenliğini sağlamak için MachineTotal.com tarafından kendisine bildirilen her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. MachineTotal.com, işbu Üyelik Sözleşmesinde yer alan hizmetlerin Sözleşme koşullarına uygun şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi taahhüt eder. Ancak MachineTotal.com, söz konusu hizmeti herhangi bir zaman önceden haber vermeden durdurabilir, Platform’u kullanıma kapatabilir.

3.6. MachineTotal.com, Platform üzerinde dilediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebilir, bakım ve onarım yapabilir. Bakım, onarım, güncelleme ya da herhangi bir teknik aksaklık vb. herhangi bir nedenle Platform üzerindeki hizmetlerin kesintiye uğramasından kaynaklı olarak MachineTotal.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. MachineTotal.com, münhasıran kendi takdirine bağlı olarak işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir veya birden çok maddesini ve/veya eklerini herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirebilir. Sözleşme ve/veya Eklerinde yapılacak değişiklikler Platform üzerinden duyurulmakla yürürlüğe girecek ve taraflar için bağlayıcı olacaktır.  

 

4. GİZLİLİK

4.1. MachineTotal.com’a ait teknik bilgiler programlar ve dokümanlar, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri, donanım-yazılım ve tüm diğer düzenleme ve uygulamalar Gizli Bilgidir. Bilgi varlığı kapsamına, herhangi bir sınırlama olmaksızın, herhangi bir evrak, elektronik dosya,  elektronik posta, yazılım programı, algoritma, yazılım modülü, formül, program kaynak kodu, bilgisayar ve/veya iletişim sisteminin tarifi veya ayrıntıları, envanter bilgileri, teknik özellikler, keşif ve icatlar, çizim ve tasarımlar, patentler, ürün planları ve teknolojileri, yazılım kullanım kitapçıkları, ticari markalar veya ticari marka önerileri, pazarlama bilgileri, müşteri ve kullanıcı listeleri ve bilgileri, çalışanlara ait bilgiler, satış tahminleri ve değerlendirmeleri, finansal raporlar, finansal planlar, finansal tahminler, maliyet çalışmaları, fiyat listeleri, fiyatlandırma yöntemleri, kontrat hükümleri, kayıtlar, dosyalar, işletme planları, özel ticari sırlar da dahildir. Bu madde ile sayılan bilgi varlığı tahdidi olmayıp, MachineTotal.com’un kamuya açıklamadığı her türlü bilgi bu kapsama dahildir. 

4.2. Aşağıda belirtilen hususlar Gizli Bilgi kapsamına dahil değildir:

4.2.1. Kullanımı veya açıklanması konusunda hiçbir kısıtlama yapılmadan üçüncü kişilere açık olan, MachineTotal.com tarafından zaten açıklanmış olan bilgiler.

4.2.2. İşbu Sözleşme herhangi bir şekilde ihlal edilmeksizin, Taraflar’ın bağımsız bir şekilde tasarladıkları, üretip geliştirdikleri bilgiler.

4.2.3. Yürürlükte olan kanun, ilgili mevzuat, sair yasal düzenlemeler, mahkeme kararı ve/veya idari emirler gereğince açıklanması gereken bilgiler. 

Üye bu bilgileri açıklaması gerekir ise derhal yasal olarak mümkün ise MachineTotal.com’u bilgilendirecek ve açıklanacak bilgilerin yalnızca zorunlu olanlarla sınırlı tutulmasına azami özen gösterecektir.

4.3. MachineTotal.com, işbu Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da işbu Sözleşme kapsamında edinmiş olduğu ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak, süreçlerini iyileştirmek, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, MachineTotal.com’un işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu veriler, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1. Üye, MachineTotal.com ile paylaşacağı kişisel verileri hukuka uygun şekilde edeceğini, aktarmaya yetkili olacağını, MachineTotal.com’a hukuka uygun olarak aktaracağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan tüm yükümlülüklere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Üye, MachineTotal.com’a bildireceği  ve/veya Platform’da beyan edeceği yetkililere ait kişisel verileri MachineTotal.com ile paylaşmadan önce, ilgili kişilere işbu Sözleşme’nin ekinde yer alan Aydınlatma Metni’ni ileteceğini, kişilerin Aydınlatma Metni kapsamında aydınlatılmasını sağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.3. Üye, MachineTotal.com tarafından kendisine bildirilecek olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelere, duyurulara, prosedür ve talimatlara uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

6. FİKRİ MÜLKİYET

6.1. Platform’un, tasarım, içerik veri tabanı, ara yüzü, kodları ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ögeleri ile mali ve manevi hakları (“fikri mülkiyet hakları”) MachineTotal.com’a aittir. Üye, MachineTotal.com’un mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını MachineTotal.com’un izni olmaksızın paylaşamaz, çoğaltamaz, sergileyemez, dağıtamaz ve her ne suretle olursa olsun kullanamaz.

6.2. Üye, Platform’da yayımlayacağı ilanların, içeriklerin ve görsellerin Platform’da ve üçüncü kişilere ait sitelerde ve uygulamalarda görüntülenebilmesi, işlenmesi vb. amaçlarla kullanılabileceğini, Platform’un ve/veya MachineTotal.com’u reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Üye, Platform’da yayımlayacağı ilanların, içeriklerin ve görsellerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı da dahil olmak üzere her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir süre, yer ve sayı sınırlaması olmaksızın, ücretsiz olarak MachineTotal.com’a vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

MachineTotal.com, işbu Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olup, değişiklik yapılan hükümler Platform üzerinden ilan edilecektir. Değişiklikler paylaşıldığı ve/veya ilan edildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Taraflar arasında herhangi bir ihtilaf çıkması halinde yetkili yargı yeri İstanbul Bakırköy mahkemeleri ve icra müdürlükleridir.

 

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda MachineTotal.com’un ticari defter ve kayıtları ile MachineTotal.com’un  veri tabanında, sunucularında tutulan elektronik kayıtların, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

İşbu Site Genel Kullanım Şartları ve Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından tüm hükümleri okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle Taraflar arasında yürürlüğe girmiştir.